Сүхбаатар аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь НАГ, ГАГ-т аудитын тайланг хүргүүлж ажиллалаа.

2019-04-12 Сүхбаатар аймаг

Аудитын тайлангуудыг НАГ, ГАГ-т хүргүүлж, мөн audit.mn цахим сайтад байршуулав. 

Сүхбаатар аймаг дахь Төрийн аудитын газар НА, ГА-ын тайлангийн хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

2019-04-09 Сүхбаатар аймаг

Нийцлийн болон Гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн хэлэлцүүлгийг хийлээ.