Сүхбаатар аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь НАГ, ГАГ-т аудитын тайланг хүргүүлж ажиллалаа.


Сүхбаатар аймаг дахь Төрийн аудитын газраас нэгдсэн төлөвлөгөөт УТХО, ОНХС, Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн аудитын тайлангуудыг ҮАГ-ын НАГ, ГАГ-т болон холбогдох байгууллагад хүргүүллээ. Аудитын тайлангуудыг audit.mn цахим сайтад байршуулав.